Shoqëria Administruese

 

Shoqëria Administruese është njësia ekonomike e themeluar, veprimtaria tregtare e së cilës është administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive, duke përfshirë sipërmarrjet e investimeve kolektive në letra me vlerë të transferueshme, të licencuara në zbatim të këtij ligji ose një ligji ekuivalent të huaj në fuqi.

 

Credins Invest është Shoqëria e Administrimit të Fondeve, e regjistruar në Regjistrin Tregtar Shqiptar me Vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë Nr. 34260, datë 31 Tetor 2005, afat i pacaktuar. 76% e aksioneve ose të drejtave të votës janë në pronësi të Credins Bank.

 

Credins Invest mbikëqyret nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, ligji nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensioneve Vullnetare” dhe ligjin nr. 56/2020 datë 30.04.2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”.

Shoqëria Administruese

 

Shoqëria Administruese është njësia ekonomike e themeluar, veprimtaria tregtare e së cilës është administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive, duke përfshirë sipërmarrjet e investimeve kolektive në letra me vlerë të transferueshme, të licencuara në zbatim të këtij ligji ose një ligji ekuivalent të huaj në fuqi.

 

Credins Invest është Shoqëria e Administrimit të Fondeve, e regjistruar në Regjistrin Tregtar Shqiptar me Vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë Nr. 34260, datë 31 Tetor 2005, afat i pacaktuar. 76% e aksioneve ose të drejtave të votës janë në pronësi të Credins Bank.

 

Credins Invest mbikëqyret nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, ligji nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensioneve Vullnetare” dhe ligjin nr. 56/2020 datë 30.04.2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”.

Punojmë së bashku për një të ardhme më të ndritshme