Kuadri Ligjor

 

Ligji Nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, rregullon veprimtarinë e shoqërisë administruese dhe fondeve të investimeve alternative. Një shoqëri komandite SIK është një sipërmarrje investimesh kolektive, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, sipas ligjit nr. 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

 

Fondi duhet të jetë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9917, datë 19.02.2008 “Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit” (i ndryshuar).

 

Fondi duhet të jetë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (ndryshuar), në mënyrë elektronike dhe me dorë.

Kuadri Ligjor

 

Ligji Nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, rregullon veprimtarinë e shoqërisë administruese dhe fondeve të investimeve alternative. Një shoqëri komandite SIK është një sipërmarrje investimesh kolektive, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, sipas ligjit nr. 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

 

Fondi duhet të jetë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9917, datë 19.02.2008 “Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit” (i ndryshuar).

 

Fondi duhet të jetë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (ndryshuar), në mënyrë elektronike dhe me dorë.


Punojmë së bashku për një të ardhme më të ndritshme