Investo me Sealand
Të parët në tokë dhe në det
Sealand Alternative Investment Fund është një fond investimi alternativ në formën e shoqërisë komandite, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit më 09.12.2020

Si funksionojnë fondet e investimeve alternative?

Fondi i Investimeve Alternative (FIA) sipas Ligjit për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive, është një sipërmarrje e investimeve kolektive, duke përfshirë nënndarjet ose nënfondet e tij, e cila siguron kapital nga një numër investitorësh …

Kuadri Ligjor

Ligji Nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, rregullon veprimtarinë e shoqërisë administruese dhe fondeve të investimeve alternative. Një shoqëri komandite …

Shoqëria Administruese

Shoqëria Administruese është njësia ekonomike e themeluar, veprimtaria tregtare e së cilës është administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive, duke përfshirë sipërmarrjet e investimeve kolektive në letra me vlerë të transferueshme …

90%

A keni investuar ndonjëherë në pasuri të paluajtshme?

Si të investoni?

Hapi i parë është të kontaktoni Shoqërinë Administruese Credins Invest dhe të shprehni interesin për t’u bërë një investitor i Fondit.

Një proces shqyrtimi do të zbatohet nga Credins Invest për të kontrolluar pajtueshmërinë me kërkesat e ligjit në lidhje me kriteret e përshtatshmërisë së investitorëve. Për më tepër, konsulentët e Credins Invest u kalojnë investitorëve potencialë Prospektin e Fondit, shpjegojnë kushtet e Fondit, konsideratat e rrezikut, procesin e investimit, etj.

Investo me Sealand
Të parët në tokë dhe në det

Sealand Alternative Investment Fund është një fond investimi alternativ në formën e shoqërisë komandite, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit më 09.12.2020

90%

A keni investuar ndonjëherë në pasuri të paluajtshme?

Si funksionojnë fondet e investimeve alternative?

Fondi i Investimeve Alternative (FIA) sipas Ligjit për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive, është një sipërmarrje e investimeve kolektive, duke përfshirë nënndarjet ose nënfondet e tij, e cila siguron kapital nga një numër investitorësh …

Kuadri Ligjor

Ligji Nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, rregullon veprimtarinë e shoqërisë administruese dhe fondeve të investimeve alternative. Një shoqëri komandite …

Shoqëria Administruese

Shoqëria Administruese është njësia ekonomike e themeluar, veprimtaria tregtare e së cilës është administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive, duke përfshirë sipërmarrjet e investimeve kolektive në letra me vlerë të transferueshme …

Si të investoni?

Hapi i parë është të kontaktoni Shoqërinë Administruese Credins Invest dhe të shprehni interesin për t’u bërë një investitor i Fondit.

Një proces shqyrtimi do të zbatohet nga Credins Invest për të kontrolluar pajtueshmërinë me kërkesat e ligjit në lidhje me kriteret e përshtatshmërisë së investitorëve. Për më tepër, konsulentët e Credins Invest u kalojnë investitorëve potencialë Prospektin e Fondit, shpjegojnë kushtet e Fondit, konsideratat e rrezikut, procesin e investimit, etj.